Media Dakwah

Majlis Putra Bangsa adalah sebagai media untuk meningkatkan keimanan dan ke taqwaan kepada sang Maha Pencipta Allah SWT.

Lanjut

Santunan

Memberikan santunan kepada anak-anak yatim/piatu/yatim piatu, dhu’afa dan orang tua jompo.

Baca
P N

Pemberdayaan Ekonomi

Melakukan pemberdayaan ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui pelatihan wirausaha.

Pemberdayaan Ekonomi

Sarana Prasarana

Memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan kepada anak-anak yatim/piatu/yatim piatu dan dhu’fa

Santunan Hidup Anak Yatim

Beasiswa

Meningkatkan Pemberdayaan SDM yang berkualitas , mandiri dan penuh tanggungjawab

Beasiswa SMP SMA
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.